Đảng bộ

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH 1

 

 

Đảng bộ Trường THPT Châu Thành 1 là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Châu Thành, trước đây là chi bộ Trường PTTH Châu Thành 1. Chi bộ trường được Huyện ủy thành lập vào tháng 05 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ chi bộ Phòng giáo dục Châu Thành, lúc đó Huyện ủy chỉ định Đồng chí Huỳnh Hoàng Chung ( chi ủy viên chi bộ Phòng GD) làm Bí thư chi bộ Trường, chi bộ lúc đó chỉ có 05 đảng viên sinh hoạt( Đ/c Chung, Đ/c Dung, Đ/c Quang, Đ/c Tiến, Đ/c Nguyên). Từ năm 1997 đến nay, trải qua 4 kỳ Đại hội chi bộ và 2 kỳ Đại hội Đảng bộ, như sau:

Nhiệm kỳ Đại hội chi bộ lần I (1998-2000) Đ/c Huỳnh Hoàng Chung được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; cả nhiệm kỳ I, kết nạp được 04 đảng viên mới và được Huyện ủy công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 1999.

 

Nhiệm kỳ Đại hội chi bộ lần thứ II( 2000-2003), chi bộ bầu 02 đ/c, Đ/c Nguyễn Thanh Quang được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, Đ/c Ngô Thành Dung giữ chức Phó Bí thư chi bộ; nhiệm kỳ II, kết nạp được 09 đảng viên mới, trong đó có 01 đảng viên là học sinh( em Huỳnh Thanh Trung- Đảng viên  là HS đầu tiên của Trường); được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh năm 2002, 2003.

 

Nhiệm kỳ Đại hội chi bộ lần III( 2003-2005), chi bộ bầu chi ủy có 04 đ/c.Đ/c Quang giữ chức Bí thư, Đ/c Dung giữ chức Phó Bí thư, 02 chi ủy viên là Đ/c Tuyết, Đ/c Thanh Phong; nhiệm kỳ III kết nạp được 14 đảng viên mới, được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh năm 2004, 2005; trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2004, 2005.

 

Nhiệm kỳ đại hội chi bộ lần IV( 2005-2010), chi bộ bầu chi ủy có 05 đ/c. Đ/c Quang là Bí thư, Đ/c Dung là Phó Bí thư, 03 chi ủy viên là Đ/c Hà Thị Kim Tuyết, Đ/c NguyễnThanh Phong, Đ/c Lương Văn Hoàn- Tháng 10 năm 2009, Huyện ủy Châu Thành ra quyết định thành lập Đảng bộ Trường- (Nhiệm kỳ I Đảng bộ) với 07 chi bộ trực thuộc ( chi bộ Tổ Văn, chi bộ Tổ Toán, chi bộ tổ Sinh-Anh văn, chi bộ Tổ Lý-Hóa, chi bộ Tổ Thể dục, chi bộ Tổ Sử-Địa-Công dân, chi bộ Tổ Văn phòng).Năm 2009, Đ/c Dương Tú Mai được bầu vào chi ủy và Đảng ủy thay thế Đ/c Dung( chuyển về THPT TX Sadec)  giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, đảng ủy. Nhiệm kỳ IV của chi bộ và nhiệm kỳ I của Đảng bộ kết nạp được 34 đảng viên, trong đó có 08 đảng viên là học sinh; được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2006, 2007, 2009, 2010.

 

Nhiệm kỳ Đại hội II Đảng bộ trường( 2010-2015), Đảng bộ bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 đ/c, Ban Thường vụ là 03 Đ/c. Đ/c Quang Bí thư đảng ủy, Đ/c Tú Mai Phó Bí thư đảng ủy, Đ/c Hà Thị Kim Tuyết UVTVĐU- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và 08 Đảng ủy viên là Đ/c Cao Ngọc Yến, Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Đ/c Nguyễn Thành Hưng, Đ/c Trần Hoàng Nam, Đ/c Đỗ Kim Út, Đ/c Lê Văn Út, Đ/c Trần Thị Thanh Thảo, Đ/c Phạm Thanh Hoàng. Giữa năm 2011, Đ/c Trương Thị Mỹ Hạnh được bầu vào Đảng ủy thay cho Đ/c Thảo( nghỉ việc riêng). Tháng 09 năm 2012, Đ/c Nguyễn Hoàn Thọ được bầu vào Đảng ủy, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư đảng ủy thay cho Đ/c Tú Mai (chuyển công tác về THPT CT2). Từ đầu nhiệm kỳ II của Đảng bộ đến nay đã kết nạp được 42 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là học sinh. Đảng bộ được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh năm 2011, 2012, 2013; trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2011, 2012. Hiện nay( tháng 02/2014) đảng bộ có tổng cộng 77 đảng viên/ 114 GV-NV, chiếm tỷ lệ 67,5% trong tổng số GV-NV của đơn vị. 

 

 

HUYỆN CHÂU THÀNH                                                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY THPT CHÂU THÀNH 1

                                    *                                                                                                Tân Nhuận Đông, ngày 12 tháng 09 năm 2012

 

PHÂN CÔNG TRONG ĐẢNG ỦY

                                        

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy thống nhất phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ như sau:

1/. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Bí thư đảng ủy: Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của Đảng ủy, của Đảng bộ; chủ trì công việc của Đảng bộ; phụ trách công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng, công tác đối nội, đối ngoại. Chủ trì các cuộc hội nghị Đảng ủy, Đảng bộ. Chỉ đạo và tiến hành sơ, tổng kết các mặt công tác của Đảng bộ, nhất là công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt của Đảng ủy và của Đảng bộ, dự họp do cấp trên triệu tập. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của Đảng bộ. Phụ trách giám sát 3 chi bộ: Văn, Sử-Địa- Công dân, Văn phòng

2/. Đồng chí Nguyễn Hoàn Thọ- Phó Bí thư Đảng ủy: Là người thay mặt cho Bí thư khi đi vắng; tổ chức thông tin tình hình chung và chủ trương của Đảng ủy cho Đảng ủy viên và đảng viên. Cùng với Bí thư chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Đảng ủy và Đảng bộ. Tham gia giải quyết một số công việc khi được Bí thư ủy quyền. Phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra, các đoàn thể của đơn vị. Chuẩn bị nội dung trình Đảng ủy xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên. Nắm tình hình đảng viên giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chịu trách nhiệm về công tác Đảng với đồng chí Bí thư Đảng ủy. Làm Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy trong tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phụ trách giám sát 2 chi bộ: Sinh-Anh văn, Thể dục

3/. Đồng chí Hà Thị Kim Tuyết- UVBTVĐU, Chủ nhiệm UBKTĐU: thực hiện đầy đủ nhiệm vụ UBKT cấp ủy theo quy định. Nhận và tổng hợp việc thực hiện các chương trình, kế hoạch,..các báo cáo tình hình của các chi bộ trình đảng ủy hàng tháng. Phụ trách giám sát 2 chi bộ: Toán, Lý- Hóa. Tham gia giải quyết một số công việc theo chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy

4/. Đồng chí Cao Ngọc Yến- Đảng ủy viên: phụ trách tổ chức Công đoàn cơ sở, làm đầu mối bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy đến tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn nhà trường thực sự trong sạch vững mạnh. Làm thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy trong tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và NQ TW 2 khóa XI” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

5/. Đồng chí Trần Hoàng Nam- Đảng ủy viên: phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng ủy, trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Sử- Địa- Công dân, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bí thư đảng ủy phân công. Làm thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy trong tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và NQ TW 2 khóa XI” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

6/. Đồng chí Đỗ Kim Út- Đảng ủy viên: phụ trách chi bộ Tổ Toán; công tác Văn phòng, Tổ chức Đảng ủy; thực hiện một số nhiệm vụ do Bí thư Đảng ủy phân công. Làm thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy trong tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và NQ TW 2 khóa XI” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

7/. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng- Đảng ủy viên: trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Văn. Làm thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy trong tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

8/. Đồng chí Lê Văn Út- Đảng ủy viên: trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Lý- Hóa. Làm thành viên UBKTĐU

9/. Đồng chí Trương Thị Mỹ Hạnh- Đảng ủy viên: trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Sinh-Anh văn

10/. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Đảng ủy viên: trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Văn phòng. phụ trách bảo đảm an ninh trật tự, trang trí, nghi thức trong các Hội nghị Đảng ủy, Đảng bộ

11/. Đồng chí Phạm Thanh Hoàng- Đảng ủy viên: trực tiếp làm Bí thư chi bộ Tổ Thể dục- phụ trách bảo đảm an ninh trật tự, trang trí, nghi thức trong các Hội nghị Đảng ủy, Đảng bộ

 

 

                                                                        T/M  ĐẢNG ỦY

                                                                             BÍ THƯ

 

                                                                Nguyễn Thanh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây